– De boende har möjligheten att överklaga, och anföra skäl mot en utrivning. Då skulle frågan prövas i en högre instans. Det välkomnar vi, säger vattenenhetens chef Henrik Andersson.

Vi har den senaste veckan berättat om länsstyrelsen beslut att ålägga ägaren till kraftverket i Hässeltull att ta bort dammluckorna, och sänka tröskeln vid fördämningen. En följd skulle bli att den närliggande dammen snabbt skulle tömmas. Boende befarar att förändringarna i miljön kring byn kommer att förändras kraftigt.

Henrik Andersson ger en bakgrund till hur beslutet kom till.

Artikelbild

| Häromdagen berättade Kjell Hallenquist, Kerstin Di Meo och Anders Lagerman om de spår i naturen som en utrivning skulle kunna orsaka.

– Det började som ett klagomålsärende för några år sedan. Nedströms tyckte man inte att avtappningen från Hässeltull sköttes.

När länsstyrelsen började granska ärendet visade det sig att tillstånd för verksamheten saknas. I ett första skede lade länsstyrelsen ett föreläggande att ägaren till kraftverket skulle söka tillstånd för verksamheten.

När det inte gjordes, förelade länsstyrelsen istället kraftverksägaren att komma in med en ansökan om utrivning av kraftverket. Det är ett omfattande ingrepp och kräver en konsekvensbeskrivning. Inte heller detta föreläggande följdes av kraftverksägaren.

– Det föreläggande vi lagt nu är mer försiktigt. Dammluckorna tas bort, men kraftverksbyggnaden blir kvar, säger Henrik Andersson.

Vad vet ni om konsekvenserna av beslutet?

– Det är inte utrett, men beslutet innebär att man återgår till utgångsläget innan dämningen gjordes, säger Henrik Andersson.

Nedströms bör det inte bli några konsekvenser enligt honom. Påverkan kan märkas uppströms. Dammen – som grannarna upplever som en liten sjö – kommer att försvinna. Det kan påverka djurlivet. Henrik Andersson säger också att man inte kan garantera att inte vattenståndet i brunnar påverkas.

Samtidigt säger han att fördämningen i Hässeltull inte kan finnas kvar utan tillstånd.

– Om inte kraftverksägaren vill ta ansvar kanske någon annan tar över det.

I samband med tillståndsansökan görs en miljökonsekvensbeskrivning. Villkor sätts för avtappningen. De klagomål som kommit tidigare mot kraftverket i Hässeltull kommer från verksamheter nedströms som inte tyckt att det släppts på tillräckligt med vatten.

Ytterligare en faktor i sammanhanget är från och med årsskiftet kommer det nu lagstiftning på området. Enligt Henrik Andersson kan det göra det enklare att få tillstånd.