Under flera år har miljön i Marieborgsskolan fått kritik. Bristerna är många:

* Lokalerna räcker inte till, och man har fått hyra in sig i närbelägna Marieborgskyrkan.

* Det finns ingen matsal. Eleverna får äta i klassrummen.

* Antalet toaletter är inte dimensionerat för så många elever och personal.

Under en period förra året såg en utbyggnad ut att vara på gång. Barn- och utbildningsnämnden slog dock till bromsen i sista stund. Politikerna försäkra sig om behovet av undervisningslokaler i hela norra Västerviks stad innan projektet påbörjades. Dessutom visade det sig att projektet skulle medföra en kraftigt höjd årshyra för skolan på närmare fem miljoner kronor. Utformningen hade dessutom fått kritik – bland annat skulle mat få transporteras i en lång korridor mellan matsal och kök.

Nu har en omstart gjorts.

– Vi har beställt en projektering av en om- och tillbyggnad av Marieborgsskolan.

Projekteringen innebär att man tar fram ett ombyggnadsförslag med en kostnadsuppskattning. Därefter ska projektet godkännas politiskt. Något datum för när projekteringen ska vara färdig finns inte, men Magnus Bengtsson säger att man gjort klart för kommunala Tjust Fastigheter att behovet av en ombyggd skola finns redan nu.

Skolans rektor Ann-Catrine Leicht beskriver hur man bedrivit arbetet på skolan:

– Just nu är vi inne i en process där vi träffat Bostadsbolaget och arkitekter. Vi har haft workshops med personalen och jobbat med vilja funktioner som vi ser behövs för verksamheten. Det har funnits olika idéer och förslag att ta ställning till. Vi har också genomfört studiebesök för att se hur man har tänkt i arbetet med andra skolor som varit i nyproduktion.

Ombyggnationen har även behandlats i det samarbetsråd där föräldrarna finns representerade. Av protokollet framgår att föräldrarna vill veta om det blir fortsatta mattransporter inom skolan. Man trycker också på att det är viktigt att personalen får komma till tals så att skolan verkligen blir funktionell.