Nu har en projektering påbörjats för att skapa tillräckliga ytor för såväl förskolan som skolan på orten.

– Det är en utveckling som ingen kunnat förutse, säger Marcus Fridlund (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Någon buffert för att lösa den uppkomna situationen, som bland annat innebär att det nu råder brist på skollokaler, finns inte, förklarar han.

– Så vi har ett bekymmer, men det är ett angenämt sådant, säger Fridlund.

– Det här är ju en intressant utveckling med tanke på avfolkningstrenden, inflikar Elin Landerdahl (M).

Att elevantalet ökat så markant på så kort tid har bland annat att göra med att flera nyanlända familjer bosatt sig på orten liksom familjer från andra svenska kommuner.

– Just nu försöker vi att hitta externa lokaler i närområdet som kan nyttjas av skolan och förskolan, säger barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson.

– Problemet måste få både en kortsiktig och långsiktig lösning, och den kortsiktiga handlar alltså om att hitta externa lokaler att använda liksom att pussla med de utrymmen vi redan har, anpassa dem och utnyttja dem på ett delvis annorlunda sätt för en period, säger han.

Enligt elevtalsprognosen – som i sin tur bygger på prognosen för barnafödslar – som barn- och utbildningsförvaltningen utgår från i sin planering, borde man i år haft 56 barn i Ringeltaubska skolan i Edsbruk. Men det faktiska antalet är 75, och i höst räknar man med 79.

Ser man lite längre framåt i tiden ska man enligt prognosen ha 114 elever på skolan år 2029.

– Det kan mycket väl vara så att ökningen sker snabbare än beräknat, det vill säga att puckeln kommer tidigare och att ökningen också kommer att klinga av tidigare. Det vet vi inte. Men för att kunna planera måste vi ju ha något att förhålla oss till.

– Nu ser vi att prognoserna för Edsbruk inte stämmer med det faktiska antalet barn och elever, vilket betyder att förskolan och skolan inte har tillräcklig kapacitet och då gäller det att genomföra snabba insatser för att lösa situationen som den ser ut just nu, säger Magnus Bengtsson.