Det var i december som barn- och utbildningsnämnden slog till bromsen för en tillbyggnad av skolan. Man hänvisade till att man ville se över lokalbehovet i skolan i stort innan man gick vidare. Samtidigt pekade de preliminära kalkylerna på att tillbyggnaden skulle bli relativt dyr. Dessutom fanns det en kritik bland personal och föräldrar mot förslagets utformning.

Socialisterna skriver i en motion att det finns oacceptabla brister på skolan. Man saknar skolmatsal, maten serveras i korridorerna och äts i klassrummen. Det råder brist på undervisningsutrymmen. Det finns inte ändamålsenliga lokaler för fritidsverksamhet och idrottsundervisning. Antalet toaletter på skolan är litet i förhållande till antalet elever.