Regell skrev en motion i höstas där han efterlyste dels en kartläggning av hur stort problemet med hedersrelaterat våld är i kommunen, dels rutiner för hur kommunen ska agera när man upptäcker fall av hederskultur.

I motionen beskriver Johannes Regell vad man brukar kalla för för hedersvåld:

– Det är våld mot en kvinna som utförs av hennes make eller släkting. Motivet är att kvinnan anses ha fläckats familjens heder.

Enligt Regell har många svenska myndigheter inte vågat ta i problematiken. Det gör att mörkertalen är stora.

I motionen efterlyste han flera insatser.

* En övergripande handlingsplan mot hedersvåld för hela kommunen.

* Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda om det förekommer att undantag ges från att delta i sexualundervisningen, om klasser delas upp vid idrottsundervisning och förekomsten av särbehandling vid omklädning och duschning efter idrottsundervisning.

* Att socialnämnden ges i uppdrag att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen, samt att ta fram rutiner för när man upptäcker fall av tvångsäktenskap och könsstympning.

De två första punkterna bifölls av de övriga partierna. Det pågår redan arbete med att ta fram en handlingsplan mot hedersvåld. Även uppdragen till skolan tyckte man var motiverade. Däremot den sista punkten genomförs inte. Skälen är två. Dels anser man att det är svårt att utreda omfattningen av hedersförtryck i kommunen. Visserligen får socialförvaltningen kännedom om en del fall, men långt i från alla. Att göra en bra uppskattning skulle kräva samarbete mellan flera myndigheter. När det gäller könsstympning och tvångsäktenskap tycker man att den lagstiftning som redan finns räcker.

När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var ett parti av en avvikande åsikt.

– Vi anser att Västerviks kommun ska ta initiativet till att i samarbete med andra berörda myndigheter genomföra en sådan utredning, skriver Sverigedemokraten Tommy Ivarsson.

Han tycker också att formuleringen av uppdraget till barn- och utbildningsnämnden blivit luddigare jämfört med Socialisternas motion.

– Därmed svävar kommunstyrelsen på målet då det gäller om man tycker att det är rätt eller fel att klasser delas vid idrottsundervisning, eller att särbehandling sker vid omklädning och dusch.

SD tyckte att man skulle ha antagit Socialisternas motion rakt av.