Överlag får trots allt länets psykiatri genomgående högre betyg än genomsnittet för landet. Det visar resultatet av Nationell patientenkät som redovisades i veckan.

Totalt har cirka 950 patienter inom länets vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri svarat på frågor om upplevelsen av sitt senaste besök eller inläggning.

Helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet har betygsatts.

När det gäller öppenvården inom barn- och ungdomspsykiatrin blir betyget i alla sju dimensionerna högre än genomsnittet för landet. Exempelvis säger nästan nio av tio föräldrar i enkäten att de skulle rekommendera mottagningen inom barn- och ungdomspsykiatrin om det gällde ett annat barn i samma situation.

Också för vuxenpsykiatrin – både den öppna och slutna delen – ligger siffrorna över medel i fem av de sju dimensionerna.

Två tydliga förbättringsområden i länet, men också genomgående för hela landet, är det som hör samman med kontinuitet och koordinering samt information och kunskap. Det gäller såväl för vuxen- som barn- och ungdomspsykiatrin.

I de öppna svaren är det många som just tar upp bristen på kontinuitet. Patienterna pekar bland annat på att man inte får möta samma läkare vid återbesök.

Christian Jansson är verksamhetschef för Vuxenpsykiatri norr och han håller med om att just detta till och från är ett problem.

– Det är inte bra när man mot sin vilja behöver byta läkare eftersom en del kunskap och kännedom då försvinner. Det uppstår framför allt när någon av våra ordinarie läkare går på föräldraledighet, byter uppdrag eller slutar och ersätts av annan läkare.

Så hur arbetar ni med att förbättra kontinuiteten?

– De senaste åren har vi kunnat bygga upp en tätare bemanning med ordinarie läkare och på så vis har vi minskat användandet av hyrläkare. Vi arbetar ständigt med att rekrytera ordinarie läkare för att bli mindre beroende av tillfälliga.

Vad anser du själv är styrkor respektive svagheter i psykiatriverksamheten på lokal nivå. Det vill säga, vad fungerar bra och vad behöver förbättras?

– En av styrkorna jämfört med många andra psykiatriska verksamheter är faktiskt just kontinuiteten. Vi har i nationell jämförelse god bemanning på psykologsidan och även om vi har färre läkartjänster per 100 000 invånare än storstadsregionerna är vi tämligen välbemannade på de läkartjänster vi har.

– Mest underbemannat har det under några år varit på sjuksköterskesidan men även här har vi lyckats väl med rekryteringen det senaste halvåret.