– En framtidsfullmakt utser i förväg en person som framöver kan företräda dina intressen om du själv inte längre klarar det, säger Caroline Karlsson, familjerättsjurist på Tjustbygdens sparbank.

Lagen om framtidsfullmakter infördes 1 juli 2017.

Den innebär lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig om han eller hon på grund av permanent eller tillfällig sjukdom, psykisk störning eller liknande längre fram inte själv kan ta hand om sina egna angelägenheter.

– I fullmakten säger du hur du vill ha det och vem som ska hjälpa dig. Största fördelen ser jag då två makar tillsammans äger en fastighet. När en blir dement och den andra parten kanske inte kan ha kvar huset slipper man då en långdragen process via god man eller förvaltare.

Framtidsfullmakten är tänkt att kunna ge enskilda personer större integritet i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmakten får upprättas av den som fyllt 18 år och inte är beslutsoförmögen.

– Framtidsfullmakten får omfatta angelägenheter fullmaktsgivaren själv bestämmer, såsom betala löpande räkningar eller hantera avtal om hyra, el och andra abonnemang. Eller förvaltning av banktillgångar.

– Innehållet i en framtidsfullmakt bör ses över då och då med hänsyn till ändrad livssituation, tillgångar med mera. Man bör alltid ta råd av en jurist så att fullmakten verkligen gäller den dag man behöver använda sig av den.