I budgetpropositionen för 2018 vill regeringen, i överenskommelse med Vänsterpartiet, satsa på flera åtgärder som ska leda till ett renare hav. Bland annat vill regeringen och Vänsterpartiet satsa 60 miljoner kronor på åtgärder som minskar övergödningen.

– Det är väldigt positivt, säger Robert Almstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Robert Almstrand och hans kollegor håller just nu på att utreda hur olika åtgärder som motverkar övergödning fungerar. De sammanställer också en vägledning som ska hjälpa till när kommuner och Mark- och miljödomstolen exempelvis ska tillståndspröva. Vägledningen ska vara färdig i december 2019.

Artikelbild

| Övergödning. Sverige har varit duktiga på att minska utsläppen från land till hav. Nu är det dags att titta på

– En åtgärd kan vara bra på ett ställe, men mindre bra på ett annat. Allt beror på förutsättningarna just där, säger Robert Almstrand.

Hittills har åtgärderna mot övergödning främst gjorts genom att påverka utsläppen från land till hav. Åtgärderna har varit effektiva. Dagens utsläpp är i dag lika stora som de var på 1950-talet, vilket är positivt.

Den fosfor, som redan släppts ut, har lagrats i bottensedimenten.

– På de syrefria bottnarna är fosfor ett stort problem, eftersom ämnet frigörs från havsbottnen och bidrar till övergödningen, säger Philip Axe, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Enligt Philip Axe finns det en hel del kunskapsluckor vad gäller detta. För att reda ut frågetecknen kommer naturvetare från länderna kring Östersjön att samlas på en konferens i Göteborg i november.

– Om vi skulle åtgärda hela Östersjön måste vi veta precis vad vi håller på med, säger Philip Axe.

Det finns flera sätt att stoppa läckaget av fosfor från havsbottnen. Det går att pumpa ner syre i den eller sprida aluminium eller kalk på havsbottnen. Det finns också biologiska metoder, exempelvis reduktionsfiske som innebär att man fiskar upp de mindre fiskarna, så att det finns tillräckligt med betare (växtätande djurplankton) kvar i havet.

En annan metod är lågflödesmuddring. Det innebär att det organiska material som samlats på havsbottnen tas bort innan det bryts ner.

– Det är en väldigt lockande metod, eftersom den är en del i kretsloppstänket, man tar upp och använder det organiska materialet, säger Philip Axe.

I Västerviks kommun genomförs flera åtgärder för att motverka övergödningen. I Dynestadviken i Gamleby har fosfor- och kväverikt vatten pumpats upp och använts för att gödsla och bevattna åkermark i närheten.

– Det är en väldigt enkel och low tech-metod. Det är väldigt spännande vad de gjort där, säger Philip Axe.

Ett annat projekt i Västerviks kommun är musselodling.

– Det är också en åtgärd som vi behöver titta närmare på. Musslornas fekalier sjunker ner på havsbottnen under odlingen och vid intensiv musselodling kan det eventuellt vara så att koncentrationen blir för stor. På Nya Zeeland har man sett sett att faunan har påverkats negativt, säger Philip Axe.