De största godbitarna i budgeten hade den rödgröna majoriteten avslöjat redan i förväg:

* Att det äntligen ska inrättas en palliativ avdelning på Västerviks sjukhus.

* Ett speciellt resekort för äldre, som gör att de kan resa billigt under de tider på dagen då belastningen inte är så stor på kollektivtrafiken.

När landstingsrådet Lena Segerberg (S) presenterar budgeten som helhet tecknar hon en väldigt ljus bild av landstingets verksamhet. Man går mot det trettonde året med överskott. Kalmar läns landsting placerar sig högt i olika rankningar.

Budgeten presenteras som förbättringar av något som redan är välskött.

– Vi har kunnat jobba utifrån samma värdegrund under många år, säger Segerberg.

Samtidigt pekar hon och de rödgröna kollegorna Leif Svensson (V) och Akko Karlsson (MP) ut flera utmaningar:

* Kalmar län har en åldrande befolkning. Det ställer krav på vården.

* Digitaliseringen skapar nya möjligheter.

* Allmänhetens förväntningar på vården blir allt högre. Kraven på den nära vården stiger.

* Konkurrens om arbetskraft. Landstinget måste vara attraktiv som arbetsgivare för att stå sig i konkurrensen om utbildad arbetskraft.

Bland satsningarna under det kommande året märks inrättande av en ny yrkesgrupp: vårdsamordnare. De ska samordna omhändertagandet av de mest sjuka.

– Ett mål är att patienter inte ska behöva jo-jo in och ut från akuten, säger Leif Svensson (V).

Då krävs ett samspel mellan flera aktörer: sjukhus, primärvård och kommunen. Insatser ska göras både före, under och efter sjukhusvistelser.

En annan förebyggande insats är geriatriska riskprofiler där äldre, som tros vara i riskzonen, erbjuds hälsosamtal. Utifrån det kan de sedan erbjudas extra stöd.

Personalfrågorna har kommit allt mer i fokus. Tidigare talade man om läkarbrist. Numera är även sjuksköterska ett bristyrke. För att vara en attraktiv arbetsgivare vill Kalmar län landsting erbjuda relativt färska sjuksköterskor – de ska ha varit i yrket i tre år – ett påbyggnadsår. Man räknar med att efter tre år ska en sjuksköterska ha etablerat sig i sin yrkesroll, och vara mogen för vidareutveckling.

De rödgröna pekar på att man gör satsningar för sammanlagt 86 miljoner kronor, men att man ändå når uppställda överskottsmål. Det kan behövas under de kommande åren planeras stora investeringar i landstinget. I Västervik förbereds bland annat helt nya lokaler för psykiatrin.