När miljö- och byggnadsnämnden genomförde mars månads möte var "roddklubben" ännu en gång ett ärende. Tvisten mellan tomtens ägare och kommunen har resulterat i flera rättsliga tvister. Den här gången skulle nämnden yttra sig till mark- och miljödomstolen över ett överklagande från fastighetsägaren. Han vill att användningen av byggnaden på tomten ändras från kontor/verkstad till bostad/kontor/verkstad. I överklagandet skriver han också att han vilseleddes av kommunala tjänstemän att söka en strandskyddsdispens som egentligen inte behövdes.

Nämnden står fast vid dispensen som säger att tomten inte får användas som bostad.

Dessutom redovisades ett, för miljö- och byggnadsnämnden, glädjande besked i en annan tvist som rör tomten. Den här gången är det nämnden som överklagat en dom i mark- och miljödomstolen (till mark- och miljööverdomstolen) som inte gick nämndens väg. Det handlar om kommunens krav på att ta bort en grind och en förbudsskylt. Mark- och miljödomstolen sade nej till kravet.

– Vi tyckte att de fattade beslutet på felaktiga grunder. Dessutom finns det få liknande fall som prövats i domstol. Vi tror att det är bra om det kommer prejudikat. Därför överklagade nämnden domen till mark- och miljööverdomstolen för en månad sedan, säger Carolina Stalebrant, t f förvaltningschef.

Överdomstolen tar inte upp alla överklaganden, men i det här fallet beviljade man prövningstillstånd.

– Nu har vi åtminstone passerat ett nålsöga, säger Akko Karlsson (MP), förste vice ordförande i nämnden.