Debatt När staten äger bolag ska det ske med långsiktighet, öppenhet, ansvarsfullhet och med höga krav på tydliga principer som måste efterlevas och följas upp kontinuerligt. När regeringen nu plockar ut rekordstora belopp i utdelning ur SJ och Akademiska hus är vi oroliga för att regeringen ser de statliga bolagen som kassakor.

Den svenska andelen av statligt ägda bolag har historiskt sett varit bland de högsta inom OECD. Alliansregeringen minskade dock det statliga ägandet under åtta år och använde intäkterna till att betala av på statsskulden så att inte kommande generationer ska tyngas ned av en onödig skuldbörda. Bolagens effektivitet och lönsamhet har även ofta förbättrats efter att det statliga inflytandet minskat samtidigt som investeringarna har ökat.

Nyligen beslutade dock regeringen att ta ut 1,7 miljarder kronor från SJ, samtidigt som det tidigare i år skedde en utdelning på 230 miljoner kronor. Därmed har regeringen sammanlagt tagit ut närmare två miljarder ur SJ, vilket är ett väldigt högt belopp jämfört med tidigare år. Det sker anmärkningsvärt nog i ett läge när det finns en stor politisk enighet om den så kallade Sverigeförhandlingen som innebär en investering i höghastighetståg mellan våra tre storstadsregioner.

När Sverige lider av en svår bostadsbrist plockar samtidigt regeringen ut över sju miljarder kronor ur statliga Akademiska Hus, vars uppdrag är att förvalta universitet och högskolor samt att bidra till byggnationen av nya studentlägenheter. Det går inte ihop. Akademiska Hus kan knappast få ett utökat uppdrag medan resurserna för att fullgöra uppdraget samtidigt minskar från regeringens sida.

Det är oroande att S/MP-regeringen allt mer ser statliga bolag som en primär intäktskälla. Vill vi få på plats ett system för höghastighetståg behöver också SJ medel för att investera i nya fordon. På motsvarande sätt gäller det att om vi vill få igång ett ökat byggande är det möjligen inte rätt tid att plundra Akademiska hus på pengar. Kontrasten i utdelning ur de statliga bolagen mellan S/MP-regeringen och alliansregeringen är tydlig då det under alliansregeringens år 2007-2014 sammantaget gjordes utdelningar på 985 miljoner ur SJ kronor medan S/MP-regeringen på ett enda år tar hela två miljarder kronor.

De statliga bolagen kan fylla en viktig funktion och större utdelningar är ibland motiverade, men vi vill höja ett varningens finger för att de statliga bolagen enbart ses som en kassako att ösa pengar ur när regeringen behöver intäkter.